Så hanterar A3 dina personuppgifter

Vi på A3 respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas som anställd hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som A3 behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD
A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolag (556626-2407), Box 98, 901 03 Umeå) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Dataskyddsombud för A3 är Christina Silva Christensen. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till dataskyddsombud@a3.se.

VEMS UPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Kandidater – Personer som vi är i kontakt med rörande jobb hos oss. I denna grupp ingår de som aktivt sökt en tjänst, de som registrerat sig på vår jobbsida, de som besökt vår hemsida och tittat på jobb och de som är potentiella kandidater som vi hittat genom uppsökande aktiviteter.

Anställda – Personer som är anställda eller som varit anställda i vår verksamhet och på våra kontor.

HUR ANVÄNDER VI OCH SKYDDAR PERSONUPPGIFTER?
Beroende på vilken intressentgrupp det gäller så behandlar vi olika slags personuppgifter under olika lång tid och med olika anledningar. Se under varje kapitel hur vi gör det här:

Kandidater
1. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
Hantera din ansökan till ledigt jobb vilket innebär att vi kan komma att utvärdera dina kompetenser – både yrkes-, begåvnings-, och personlighetsmässiga.
Löpande kommunikation kring de jobb du sökt hos A3.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER KAN VI KOMMA ATT SAMLA IN?
Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer
Kompetenser och tidigare erfarenhet inhämtat genom din CV, din LinkedIn- eller Facebookprofil (om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler), genom intervju och utifrån de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto.
Fotografi, om du inkluderat ett sådant i din CV.
Personnummer, om du är slutkandidat i en process behöver vi kunna säkerställa din identitet.
Övriga personuppgifter som du väljer att delge A3 i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument*

* A3 avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

3. HUR HAR VI SAMLAT IN DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi har fått uppgifterna från dig vid ansökan till ett jobb och vid registrering på vår jobbsida a3.se/jobb.
Vi har samlat in uppgifterna från annan – t.ex. referenspersoner, kunder och jobbsajter såsom tex LinkedIn.
Vi har samlat in uppgifterna via Facebook, Messenger eller Instagram genom att du kommenterat något eller ställt frågor till oss över dessa media.

4. MED VEM DELAR VI INFORMATIONEN?
När vi arbetar med rekrytering och du sökt en utannonserad tjänst hos oss eller lagt in en spontanansökan kommer dina personuppgifter hanteras internt hos oss.
Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.
Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till dataskyddsmyndighet.

5. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Radering av personuppgifter
Om du har registrerat dina personuppgifter via jobb.a3.se, antingen när du sökt ett jobb genom oss eller om du registrerat dig genom att skicka in en spontanansökan, så kan du när som helst begära att dina uppgifter raderas hos oss. Detta gör du genom att kontakta oss och begära att vi raderar din ansökan och de personuppgifter som vi samlat in om dig. När din ansökan raderas försvinner den helt, samt all information om dig i våra system.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du sökt ett jobb hos oss på A3 så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar dina personuppgifter inom 24 månader, efter genomförd rekryteringsprocess, sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på A3. När 24 månader passerats raderas dina uppgifter automatiskt.

Rätt att göra invändning
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter.

Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Du kan snabbt göra detta genom att kontakta oss.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du kan alltid begära ett registerutdrag från oss för att se vilken data om dig vi har lagrat.
Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål, i normala fall inom 30 dagar. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla de önskemål du har ska en tydlig motivering lämnas till dig.
Registerutdrag skickas alltid per post och till din folkbokföringsadress.

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATIONEN?
Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din ansökan och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela din ansökan.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi inte lagligen är skyldiga att behålla informationen. 

Laglig grund
För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund till detta. Har vi ingen laglig grund kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR, varav dessa fyra står till grund för just detta avsnitt:

Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter till vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.

Avtal – Du har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera dina personuppgifter till att uppfylla de villkoren som finns i avtalet.

Rättslig förpliktelse – Vi som företag måste hantera dina personuppgifter för att kunna följa annan lagstiftning.

Berättigat intresse – Vårt intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse och risken för att kränkning av din personliga integritet utsätts för risker är väldigt små.

Våra kontaktuppgifter
Anmälan till oss ska vara skriftlig och till adressen nedan och innehålla uppgifter om fullständigt namn, personnummer och eventuellt abonnemangs- eller kundnummer hos oss.
A3
Umestans företagspark nr 12
903 47 Umeå
Du kan givetvis också gå till en domstol för att få dina skadeståndsanspråk prövade.

Personuppgiftsansvarig inom A3-koncernen
A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget 556626-2407 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas inom koncernen vilket omfattar varumärkena A3, T3, AllTele samt Universal Telecom. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till, och denna policy gäller samtliga varumärken och bolag i koncernen.

Dataskyddsombud hos A3
Dataskyddsombudet hos oss ser till att din data behandlas enligt gällande reglering och i övrigt i enlighet med våra allmänna villkor, eller dina önskemål i de fall det är applicerbart. Du kan alltid ringa vår växel och be att få komma i kontakt med vårt dataskyddsombud.

Telefonnummer: 0200 120 120
Det går även bra att maila dataskyddsombud@a3.se för att komma i kontakt med dataskyddsombudet.

Tillsynsmyndighet
Om du anser att A3 på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.
Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Se mer på www.datainspektionen.se om information om Dataskyddsförordningen – GDPR.